หลักสูตร วันประชุม
โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 วัน การอบรมนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (ช่องท้องส่วนบน) รุ่นที่ 8 24/10/61 - 26/10/61
ประชุมวิชาชีพ ครั้งที่ 3 /2561 27/09/61 - 27/09/61
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในหลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” 17/09/61 - 18/09/61
จัดโครงการพัฒนากลุ่มอำเภอต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ 16/09/61 - 17/09/61
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 17 (HIV/AIDS Workshop 2018) 12/09/61 - 14/09/61
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fun) ระยะที่ 3 10/09/61 - 10/09/61
ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) นอกพื้นที่ 05/09/61 - 07/09/61
ประชุมเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร เขตภาคใต้ 04/09/61 - 04/09/61
กำหนดการประชุม โปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 03/09/61 - 03/09/61
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิค่ารักษาพยาบาลพึงจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ไม่ถึง 25 ปี ให้ได้รับบำเหน็จรายเดือนด้วยเหตุสูงอายุ และ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) 01/09/61 - 01/09/61
การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย” 30/08/61 - 31/08/61
โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค (Update Management in Common Problems in Primary Care) 29/08/61 - 31/08/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสวี" 27/08/61 - 28/08/61
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “มาตรฐานเป็นคันฉ่อง ส่องจิตสำนึกคุณภาพ” (Quality consciousness towards Thailand CSSA guideline) 20/08/61 - 22/08/61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลื่นเสียงความถี่สูงเบื้องต้นทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 20/08/61 - 21/08/61
โครงการสัมมนาเครือข่าย SRRT และ SRRT ชายแดนและประกวดรายงานสอบสวนโรค พื้นที่ สคร.11 ปี 2561 15/08/61 - 16/08/61
อบรมหลักสูตร HA 602 : คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก 01/08/61 - 03/08/61
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์วาระ พ.ศ.2560 - 2562 ครั้งที่ 3/2561 20/07/61 - 20/07/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ(HA ยาเสพติด) ในเขตบริการสุขภาพ 18/07/61 - 20/07/61
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่” 16/07/61 - 18/07/61
รายการทั้งหมด : 1632 รายการ | จำนวนหน้า : 82 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82]ต่อไป