หลักสูตร วันประชุม
ประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 “Breakthrough in Medical Technology” และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) 29/05/62 - 31/05/62
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29 (1/2562) เรื่อง Digital Technology in Oral and Maxillofacial Surgery 01/05/62 - 03/05/62
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy in critical Care and Emergency Medicine 29/04/62 - 03/05/62
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์”Quality Development of Laboratory Forum 2019” 26/04/62 - 26/04/62
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3 25/04/62 - 26/04/62
โครงการปฐมนิเทศ"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" 24/04/62 - 30/04/62
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานงบกองทุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เขต 11 ปี 2562 23/04/62 - 24/04/62
ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ (อคม.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 15/04/62 - 15/04/62
โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 10/04/62 - 11/04/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนระยะที่ 6 : Building community mental health practitioner 02/04/62 - 03/04/62
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็ก 0 - 12 ปี Cavity Free @ Chumphon 28/03/62 - 28/03/62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems” 24/03/62 - 25/03/62
การใช้การแพทย์ผสมผสานดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 21/03/62 - 22/03/62
สัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “10 ปี แนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy” 21/03/62 - 22/03/62
โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Found) ระยะที่ 3 21/03/62 - 14/03/62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2562ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล THEME : # I’m in (เฉพาะ Main Congress) 20/03/62 - 22/03/62
อบรม หลักสูตรทันตกรรมเด็ก เรื่อง “Pediatric Dentistry for the Next Century” 20/03/62 - 22/03/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 5 : Research, planning and practice in community mental health 12/03/62 - 15/03/62
จัดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้ theme หลักของการจัดประชุม “Change & Collaboration for Sustainability” 12/03/62 - 15/03/62
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายชดเชยบริการการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 05/03/62 - 05/03/62
รายการทั้งหมด : 1709 รายการ | จำนวนหน้า : 86 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]ต่อไป