หลักสูตร วันประชุม
ประชุมวิชาการ เรื่อง “The 2nd Ramathibodi Dental Symposium ทันตแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจโรคทางระบบ (NCDs)” 27/02/61 - 27/02/61
อบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 2 19/02/61 - 23/02/61
จัดการอบรมระยะสั้นโรคติดเชื้อในเด็ก “Update on Pediatric infectious Diseases 208” 19/02/61 - 21/02/61
ประชุมเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2561 19/02/61 - 20/02/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease 05/02/61 - 09/02/61
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 31/01/61 - 03/02/61
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด” 27/01/61 - 28/01/61
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฝากครรภ์คุณภาพ - การคลอดที่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 11 26/01/61 - 26/01/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ต้นแบบบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster” 25/01/61 - 26/01/61
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 21/01/61 - 24/01/61
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรคและการคีย์ข้อมูลวัณโรครายบุคคลบนอินเตอร์เน็ตในเขต 11 18/01/61 - 19/01/61
อบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 1 15/01/61 - 19/01/61
การประชุมพัฒนาทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/01/61 - 16/01/61
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์วาระ พ.ศ.2560 - 2562 12/01/61 - 12/01/61
กิจกรรมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาคของพื้นที่ภาคใต้ประจำปี 2561 09/01/61 - 10/01/61
การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 05/01/61 - 05/01/61
จัดการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานบริการให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รุ่นที่ 3 ภาคใต้ 28/12/60 - 28/12/60
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2560 27/12/60 - 28/12/60
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาการ อารมย์ และพฤติกรรม (Preschool Parenting Program : Triple P) ฝั่งอ่าวไทย 27/12/60 - 29/12/60
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กกลุ่มปกติ เขตสุขภาพที่ 11 22/12/60 - 22/12/60
รายการทั้งหมด : 1523 รายการ | จำนวนหน้า : 77 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77]ต่อไป