หลักสูตร วันประชุม
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับแพทย์หลักสูตร “Case based Learning in geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 3 Theme : Sharing experiences in geriatric ambulatory care 25/06/61 - 27/06/61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 19/06/61 - 21/06/61
อบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 6(ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ) 11/06/61 - 15/06/61
โครงการอบรม “มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ” รหัสหลักสูตร : MTC - LA - 01 28/05/61 - 29/05/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 18/2561 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 28/05/61 - 01/06/61
โครงการประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 เรื่อง “ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0 (Update Outpatient Service in Thailand 4.0)” 22/05/61 - 24/05/61
อบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 21/05/61 - 25/05/61
อบรม Good Surgical Practice 19/05/61 - 20/05/61
โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 ในหัวข้อ ปฏิรูประบบสุขภาพ “SMART COMMUNITY NURSE : THAILAND 4.0” 15/05/61 - 17/05/61
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับแพทย์หลักสูตร “Case based Learning in geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 2 Theme : Dementia for Primary Care Physicians 07/05/61 - 09/05/61
อบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 6(ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี) 07/05/61 - 11/05/61
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ เรื่อง Case - based Practice in Modern Medicine 02/05/61 - 04/05/61
อบรมความรู้การใช้เครื่องมือคัดกรองและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 25/04/61 - 26/04/61
อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD - 10) ฉบับ 2017 รุ่นที่ 2 23/04/61 - 25/04/61
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re - accreditation) รุ่นที่ 2 หลักสูตร RS032 23/04/61 - 24/04/61
โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมของเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 19/04/61 - 20/04/61
โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 04/04/61 - 04/04/61
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561 เรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย “MFM 4.0 for Smart Thai Family” 02/04/61 - 04/04/61
การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 02/04/61 - 04/04/61
ประชุมสัมมนา “Safe and Healthy Workplace” 30/03/61 - 30/03/61
รายการทั้งหมด : 1568 รายการ | จำนวนหน้า : 79 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79]ต่อไป