หลักสูตร วันประชุม
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนระยะที่ 6 : Building community mental health practitioner 02/04/62 - 03/04/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 5 : Research, planning and practice in community mental health 12/03/62 - 15/03/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 4 : Prevention, promotion and care in community mental health 25/02/62 - 28/02/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 3 : Mental health problem in community (life course approach) 28/01/62 - 31/01/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 2 : Foundation of community mental health 15/01/62 - 18/01/62
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย “We care IV care” 14/01/62 - 15/01/62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Improving in clinical research and clinical practice V” 25/12/61 - 27/12/61
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561)ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19/12/61 - 21/12/61
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อเรื่อง “Tip & Trick in Odontogenic Infection : update for all” 18/12/61 - 18/12/61
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 1 :หมวดวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน 18/12/61 - 21/12/61
โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17/12/61 - 18/12/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบเฝ้าระวังทางภูมิศาสตร์ (EIDSS) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 06/12/61 - 07/11/61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขยายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 06/12/61 - 07/12/61
การประชุมวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้แทนแต่ละวิชาชีพเสนอปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นร่วมกัน 04/12/61 - 04/12/61
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานวัณโรค เขต 11 03/12/61 - 04/12/61
สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562 03/12/61 - 04/12/61
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายกายภาพบำบัด และตรวจประเมินมาตรฐานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 11 30/11/61 - 30/11/61
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 3 วัน : การอบรมนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 9 28/11/61 - 30/11/61
การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" 27/11/61 - 29/11/61
มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย คนสูงวัย หัวใจสัมพันธ์ (เต้นเลียง เปลี่ยนชีวิต) 26/11/61 - 26/11/61
รายการทั้งหมด : 1659 รายการ | จำนวนหน้า : 83 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]ต่อไป