หลักสูตร วันประชุม
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนระยะที่ 6 : Building community mental health practitioner 02/04/62 - 03/04/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 5 : Research, planning and practice in community mental health 12/03/62 - 15/03/62
ประชุมพัฒนาระบบการบริการและบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 26/02/62 - 28/02/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 4 : Prevention, promotion and care in community mental health 25/02/62 - 28/02/62
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ (Implementing API for Health Information Exchange) 21/02/62 - 22/02/62
อบรม เรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561” 21/02/62 - 22/02/62
การอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 20/02/62 - 22/02/62
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 14/02/62 - 14/02/62
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์แม่ข่าย” 12/02/62 - 13/02/62
โครงการอบรม”เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560” รหัสหลักสูตร : MTC - LA - 02 11/02/62 - 13/02/62
โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 30/01/62 - 30/01/62
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 29/01/62 - 29/01/62
โครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชสาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ระยะที่ 3 : Mental health problem in community (life course approach) 28/01/62 - 31/01/62
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 28/01/62 - 29/01/62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561" สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ภาคใต้ 28/01/62 - 29/01/62
การอบรมการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 28/01/62 - 28/01/62
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มือใหม่หัดขับ เริ่มจับ Rotary (Make It Easy with Rotary Ni – Ti Instruments) 25/01/62 - 25/01/62
จัดการประชุม เรื่อง “ระบบยา” ครั้งที่ 1/2562 21/01/62 - 23/01/62
การอบรม หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา 21/01/62 - 23/01/62
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้สน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ปี 2562 21/01/62 - 21/01/62
รายการทั้งหมด : 1688 รายการ | จำนวนหน้า : 85 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85]ต่อไป