หลักสูตร วันประชุม
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ” 09/07/61 - 13/07/61
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณภาพการดูแล : วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย (Quality of Care : Patient Safety Culture)” 05/07/61 - 06/07/61
การอบรมหลักสูตร HA 601 : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ 27/06/61 - 29/06/61
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาและดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคและการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Regional XDR - TB Hub) ประจำปี 2561 26/06/61 - 27/06/61
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับแพทย์หลักสูตร “Case based Learning in geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 3 Theme : Sharing experiences in geriatric ambulatory care 25/06/61 - 27/06/61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 19/06/61 - 21/06/61
ประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ทันตบุคลากรไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” 13/06/61 - 15/06/61
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13/06/61 - 15/06/61
อบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 6(ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ) 11/06/61 - 15/06/61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในเขตสุขภาพที่ 11 11/06/61 - 11/06/61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด หลักสูตร การบูรณาทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager)รุ่นที่ 4 06/06/61 - 08/06/61
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป 04/06/61 - 08/06/61
การประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) 04/06/61 - 08/06/61
โครงการ "พัฒนาระบบบริการรังสีรักษาแบบองค์รวมในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11" 31/05/61 - 01/06/61
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์แอคเซส 31/05/61 - 01/06/61
โครงการอบรม “มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ” รหัสหลักสูตร : MTC - LA - 01 28/05/61 - 29/05/61
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 18/2561 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 28/05/61 - 01/06/61
โครงการประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 เรื่อง “ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0 (Update Outpatient Service in Thailand 4.0)” 22/05/61 - 24/05/61
สัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 22/05/61 - 22/05/61
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Siriraj Liquid - based cytology" 22/05/61 - 23/05/61
รายการทั้งหมด : 1593 รายการ | จำนวนหน้า : 80 หน้า |
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]ต่อไป