ภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลพี้นฐานโรงพยาบาลสวี

 1. ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสวี ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบล   นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

 • ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยได้รับที่ดินบริจาคจากนางล้ำ เพียงจันทร์ จำนวน 4 ไร่ บริเวณบ้านนาโทง หมู่ที่ 7 ตำบลนโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี พ.ศ.2515 มีอาคารผู้ป่วย 1 หลังsawee hospital
  สามารถรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท อำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวี ขนาด 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพรก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน ขนาด 10 เตียง รวมเป็น 20 เตียง
 • ปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี  พ.ศ.2528
 • ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2538 นายนึก บุญสิทธิ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 34 ตารางวา เพื่อก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
 • ปี พ.ศ. 2538 พระครูภาวนาภิรมย์ (สรวง ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมืองได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่า 10 ล้านบาทเศษ และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเรือตรีนายแพทย์  วิทุร แสงสิงแก้ว
 • ปี พ.ศ. 2542 ไดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างระบบท่อส่งออกซิเจน นำโดย รศ.ดร.อานันท์ รัศมี ได้รับยอดเงินบริจาค 419,050 บาท
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยในได้ 70 เตีย

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Modules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

User modules interact with the user system, allowing users to login, show who is logged-in, and showing the most recently registered users.

Utility modules provide useful functionality such as search, syndication and statistics.

Templates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Plugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.