Print
Category: ประวัติ รพ.สวี
Hits: 1660

ข้อมูลพี้นฐานโรงพยาบาลสวี

  1. ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสวี ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบล   นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา