ภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

Smart Slider 3

ข้อมูลพี้นฐานโรงพยาบาลสวี

  1. ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสวี ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบล   นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

 • ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยได้รับที่ดินบริจาคจากนางล้ำ เพียงจันทร์ จำนวน 4 ไร่ บริเวณบ้านนาโทง หมู่ที่ 7 ตำบลนโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี พ.ศ.2515 มีอาคารผู้ป่วย 1 หลัง
  สามารถรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท อำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวี ขนาด 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพรก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน ขนาด 10 เตียง รวมเป็น 20 เตียง
 • ปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี  พ.ศ.2528
 • ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2538 นายนึก บุญสิทธิ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 34 ตารางวา เพื่อก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
 • ปี พ.ศ. 2538 พระครูภาวนาภิรมย์ (สรวง ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมืองได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่า 10 ล้านบาทเศษ และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเรือตรีนายแพทย์  วิทุร แสงสิงแก้ว
 • ปี พ.ศ. 2542 ไดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างระบบท่อส่งออกซิเจน นำโดย รศ.ดร.อานันท์ รัศมี ได้รับยอดเงินบริจาค 419,050 บาท
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยในได้ 70 เตีย