ข้อมูลพี้นฐานโรงพยาบาลสวี

1. ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสวี ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบล   นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

 • ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยได้รับที่ดินบริจาคจากนางล้ำ เพียงจันทร์ จำนวน 4 ไร่ บริเวณบ้านนาโทง หมู่ที่ 7 ตำบลนโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี พ.ศ.2515 มีอาคารผู้ป่วย 1 หลัง sawee hospital
  สามารถรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท อำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอำเภอสวี
 • ปี พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวี ขนาด 10 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพรก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน ขนาด 10 เตียง รวมเป็น 20 เตียง
 • ปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี  พ.ศ.2528
 • ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2538 นายนึก บุญสิทธิ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 34 ตารางวา เพื่อก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
 • ปี พ.ศ. 2538 พระครูภาวนาภิรมย์ (สรวง ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมืองได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่า 10 ล้านบาทเศษ และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเรือตรีนายแพทย์  วิทุร แสงสิงแก้ว
 • ปี พ.ศ. 2542 ไดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างระบบท่อส่งออกซิเจน นำโดย รศ.ดร.อานันท์ รัศมี ได้รับยอดเงินบริจาค 419,050 บาท
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยในได้ 70 เตียง


ห้องพิเศษ 12 ห้อง

 • ห้องแยก 4 เตียง
 • ห้องสามัญ 50 เตียง
 • ห้องคลอด 4 เตียง
sawee hospital sawee hospital sawee hospital

2. ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสวี มีเขตรับผิดชอบ 1 ตำบล คือตำบลนาโพธิ์ ประกอบด้วย 1 อบต. 1 เทศบาล 6 หมู่บ้าน / 6 ชุมชน ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านพ้อแดง

2. หมู่ที่ 2 บ้านนาคราม

3. หมู่ที่ 3 บ้านเขาสวนทุเรียน

4. หมู่ที่ 4 บ้านควนสีแท

5. หมู่ที่ 5 ตลาดสวี (เขตเทศบาล) 5 ชุมชน

 • ชุมชนตลาดสวี
 • ชุมชนคลองขาง
 • ชุมชนคูสวนหมาก
 • ชุมชนในลุ่ม
 • ชุมชนโพธิเกษตร

6. หมู่ที่ 6 บ้านนาโพธิ์ (เขตเทศบาล) 1 ชุมชน

 • ชุมชนนาโพธิ์

7.หมู่ที่ 7 บ้านควนตะล่อม

8. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกรวด

จำนวนหลังคาเรือน  2,191 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,153 คน

โรงเรียน 6 โรงเรียน นักเรียน ทั้งหมด 3,794 คน ชาย 1,786 คน หญิง 2,008 คน

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
 • โรงเรียนวัดธัญญาราม
 • โรงเรียนบ้านควนสีแท
 • โรงเรียนสวีวิทยา

สั่งกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์
 • โรงเรียนบุญยสมบัติ

3 ประชากร (กรกฎาคม 2550)

ประชากรรวม 8,153 คน (เพศชาย 3,979 คน,หญิง 4,174 คน)

4. วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสวี

โรงพยาบาลคุณภาพที่ยั่งยืน

5. พันธกิจโรงพยาบาลสวี

 • ให้บริการประชาชนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความพึงพอใจและชุมชนมีส่วนร่วม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง สามารถพี่งพาตนเองได้
 • พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 • สนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพบริการของเครือข่าย

6. เป้าหมายของโรงพยาบาล

 • ชาวอำเภอสวีได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและทันสมัยภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
 • ระบบบริการแพทย์แผนไทยได้มาตรฐานครบวงจรและเข้าถึงง่าย
 • ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • ชาวอำเภอสวีมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในสถานบริการและชุมชน สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกรพทบต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

7. บุคลากร

ลำดับ

บุคลากร

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

หมายเหตุ

1.

แพทย์

4

-

-

 

2.

ทันตแพทย์

1

-

-

 

3.

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3

-

-

 

4.

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1

-

-

 

5.

เภสัชกร

2

-

1

 

6.

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

3

-

2*

* นักเรียนทุน

7.

พยาบาลวิชาชีพ

53

-

-

ลาศึกษาต่อ 3 คน ช่วยราชการ 1 คน

8.

นักวิชาการสาธารณสุข

2

-

1*

* นักเรียนทุน

9.

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

6

-

-

ลาศึกษาต่อ 3 คน

10.

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

3

-

-

ลาศึกษาต่อ 2 คน

11.

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

1

-

-

 

12.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

-

-

 

13.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

-

1

 

14.

เจ้าพนักงานธุรการ

2

-

-

 

15.

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

1

-

-

 

16.

นักเทคนิคการแพทย์

-

-

1

 

17.

นักวิชาการการเงินและบัญชี

-

-

1

 

18.

พนักงานขับรถยนต์

-

2

-

 

19.

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

-

2

-

 

20.

ลูกมือช่าง

-

1

1

 

21.

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

-

8

12

 

22.

คนงาน

-

2

3

 

23.

คนครัว

-

1

-

 

24.

ยาม

-

1

-

 

25.

พนักงานห้องผ่าตัด

-

1

-

 

26.

พนักงานบัตรรายงานโรค

-

 

1

 

27.

หมอนวดแผนไทย

-

 

1

 

28

แม่บ้าน

-

-

1

 

 

รวม

84

18

26

 

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL