รายงานตัวชี้วัด

ชื่อทีมหรืองาน

ผู้ป่วยในหญิง (เดือนกรกฎาคม)

พิมพ์รายงาน

ชื่อหัวข้อประเภทเป้าหมายผลงานสะสมเกณฑ์
1. การป้องกันความเสี่ยงและการดูแลความปลอดภัย
1.1 ผู้ป่วยตกเตียง ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
1.2 ผู้ป่วยลื่นล้ม ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
1.3 ไม่สมัครอยู่ ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
1.4 หนีกลับ ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
1.5 อื่น ไม่สะสม เท่ากับ 0 % - ไม่ผ่าน
2. อัตราการเกิดแผลกดทับ ระดับ 2-4 ไม่สะสม 0 % 0 ไม่ผ่าน
3. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.1 อัตราการติดเชื้อบริเวณตำแหน่งที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
3.2 อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ ไม่สะสม น้อยกว่า 3 % 0 ผ่าน
3.3 อัตรการติดเชื้อที่สะดือทารกแรกเกิด ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
3.4 อัตราการติดเชื้อที่ตาทารกแรกเกิด ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
4. อุบัติการณ์การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน จากโรคเดิมจากสาเหตุความไม่รู้วิธีปฏิบัติตนตามการรักษา(แก้ไขให้สอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล) ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
5. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ไม่สะสม เท่ากับ 0 ครั้ง 0 ผ่าน
6. เครื่องมือไม่พร้อมใช้(ทางการแพทย์)
6.1 ประเภท 1,2 ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
6.2 ประเภท 3,4 ไม่สะสม น้อยกว่า 2 % 0 ผ่าน
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะHyperglycemia มากกว่าหรือเท่ากับ 300 mg% สามารถควบคุมน้ำตาล ไม่เกิน 200 mg%ได้ภายใน 3 วัน ไม่สะสม เท่ากับ 80 % 3 ไม่ผ่าน
8. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลด้วยอาการHyperglycemia ไม่เกิดภาวะHyperglycemia ซ้ำหลังAdmit 24 ชั่วโมง (ถ้ามีเขียนอุบัติการณ์) ไม่สะสม เท่ากับ 80 % 2 ไม่ผ่าน
9. อัตราการการกลับมารักษาช้ำในแผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานใน 28 วัน ไม่สะสม เท่ากับ 5 % 0 ไม่ผ่าน
10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ ภายใน 3 วันหลัง admit ได้รับการทบทวนโดยทีมสหวิชาชีพ(ถ้ามีเขียนอุบัติการณ์) ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
11. จำนวนผู้ป่วย Head injury เสียชีวิตใน ward จากการประเมินผิดพลาดหรือให้การช่วยเหลือล่าช้า ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
12. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการประเมิน GCS ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 3 ไม่ผ่าน
13. อัตราผู้ป่วย Head injury ตั้งแต่ระดับ Moderate-Severe ได้รับการประเมินช้ำโดยแพทย์ทุกราย ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
14. อัตราผู้ป่วย Head injury ที่มีระดับ GCS น้อยกว่า 9 หรือลดลงน้อยหว่า 2 คะแนนได้รับการใส่ ET.tube ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
15. อัตราผู้ป่วย AMI เกิด Cardiac Arrest ขณะนอนในโรงพยาบาล ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
16. อัตราผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย AMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
17. อัตรา Re-admit ใน 28 วัน
17.1 อัตราผู้ป่วย COPD Re-admit ใน 28 วัน ไม่สะสม น้อยกว่า 3 % 1 ผ่าน
17.2 อัตราผู้ป่วย Asthma Re-admit ใน 28 วัน ไม่สะสม น้อยกว่า 3 % 0 ผ่าน
18. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากภาวะ Respiratory Failure
18.1 อัตราผู้ป่วย COPDเสียชีวิตจากภาวะ Respiratory Failure ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
18.2 ผู้ป่วย Asthma เสียชีวิตจากภาวะ Respiratory Failure ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
19. อัตราการเกิด Respiratory Failure ในผู้ป่วย COPD/Asthma
19.1 อัตราการเกิด Respiratory Failure ในผู้ป่วย COPD ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
19.2 อัตราการเกิด Respiratory Failure ในผู้ป่วย Asthma ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
20. อัตราการใช้ยาพ่น MDI ถูกต้องในผู้ป่วย COPD/Asthma
20.1 อัตราผู้ป่วย CPOD ที่ใช้ยาพ่น MDI ถูกต้อง ไม่สะสม เท่ากับ 80 % 3 ไม่ผ่าน
20.2 อัตราผู้ป่วย Asthma ที่ใช้ยาพ่น MDI ถูกต้อง ไม่สะสม เท่ากับ 80 % 4 ไม่ผ่าน
21. อัตราผู้ป่วยต้องได้รับการกู้ชีพฉุกเฉินระหว่างส่งต่อ/ในโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
22. อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
23. อัตราการ calibrate เครื่องมือแพทย์(เครื่องมือทุกชนิด) ไม่สะสม เท่ากับ 1 ครั้ง 0 ไม่ผ่าน
24. อัตราการส่งซ่อมซ้ำ ไม่เกินระยะประกันหรือไม่เกิน 1 เดือน ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
25. อัตราการคัดกรองผู้ป่วย AMI ผิดพลาด ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
26. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยขณะส่งต่อ ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
27. อัตราผู้ป่วย Acute MI ได้รับการดูแลตาม CPG ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
28. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการดูแลตาม CPG ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 3 ไม่ผ่าน
1. อัตราการกลับเป็นซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน หรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานใน 28 วัน ไม่สะสม เท่ากับ 5 % 0 ไม่ผ่าน
2. อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ภายใน 3 วันหลัง Admit ได้รับการทบทวนโดยทีมสหวิชาชีพ(ถ้ามีเขียนอุบัติการณ์) ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
3. จำนวนผู้ป่วย Head injury เสียชีวิตใน ward ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
4. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการประเมิน GCS ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 3 ไม่ผ่าน
5. อัตราผู้ป่วย Head injury ตั้งแต่ระดับ Moderate-Severe ได้รับการประเมินช้ำโดยแพทย์ทุกราย ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
6. อัตราผู้ป่วย Head injury ที่มีระดับ GCS น้อยกว่า 9 หรือลดลงน้อยกว่า 2 คะแนนได้รับการใส่ ET.tube ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
7. อัตราผู้ป่วย AMI เกิด Cardiac Arrest ขณะนอนในโรงพยาบาล ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
8. อัตราผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย AMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
9. อัตราผู้ป่วย Re- Admitted ใน 28 วัน ของผู้ป่วย COPD/Asthma จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา
9.1 อัตรา Re-admit ใน 28 วัน ของผู้ป่วย COPD จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา ไม่สะสม น้อยกว่า 3 % 1 ผ่าน
9.2 อัตรา Re-admit ใน 28 วัน ของผู้ป่วย Asthma จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา ไม่สะสม น้อยกว่า 3 % 0 ผ่าน
10. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD/Asthma จากภาวะ Respiratory Failure
10.1 อัตราผู้ป่วย COPD เสียชีวิตจากภาวะ Respiratory Failure ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
10.2 อัตราผู้ป่วย Asthma เสียชีวิตจากภาวะ Respiratory Failure ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
11. อัตราการเกิดภาวะ Respiratory Failure ในผู้ป่วย COPD/ Asthma
11.1 อัตราการเกิด Respiratory Failure ในผู้ป่วย COPD ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
11.2 อัตราการเกิด Respiratory Failure ในผู้ป่วย Asthma ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
12. อัตราการใช้ยาพ่น MDI ถูกต้องในผู้ป่วย COPD/Asthma
12.1 อัตราการใช้ยาพ่น MDI ถูกต้องในผู้ป่วย COPD ไม่สะสม มากกว่า 80 % 3 ไม่ผ่าน
12.2 อัตราการใช้ยาพ่น MDI ถูกต้องในผู้ป่วย Asthma ไม่สะสม มากกว่า 80 % 6 ไม่ผ่าน
13. อัตราผู้ป่วยต้องได้รับการกู้ชีพฉุกเฉินระหว่างส่งต่อ/ในโรงพยาบาลที่รับส่งต่(ไปรถโรงพยาบาล) ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
14. อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
15. อัตราการคัดกรองผู้ป่วย AMI ผิดพลาด ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
16. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการดูแลตาม CPG ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 3 ไม่ผ่าน
17. อัตราผู้ป่วย Head injury ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยขณะส่งต่อ ไม่สะสม เท่ากับ 100 % - ไม่ผ่าน
18. อัตราผู้ป่วย Acute MI ได้รับการดูแลตาม CPG ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 1 ไม่ผ่าน
19. อัตราผู้ป่วย Acute MI เสียชีวิตขณะนอนโรงพยาบาล ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
1. ผู้ป่วยรับใหม่ได้รับการประเมินปัญหาและความต้องการทันทีที่มาถึงหอผู้ป่วย ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 76 ไม่ผ่าน
2. ผู้ป่วยรับใหม่ได้รับการเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามาตรฐานการดูแล
2.1 ประเภท 4 ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 4 ไม่ผ่าน
2.2 ประเภท 3 ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 121 ไม่ผ่าน
3. ผู้ป่วยหนักได้รับการแก้ไข/ช่วยเหลือทันทีไม่เกิน 4 นาที ที่มาถึงหอผู้ป่วย ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 15 ไม่ผ่าน
4. ผู้ป่วยที่ผลเฝ้าระวังอาการที่ข้อบ่งชี้ที่ต้องรายงานแพทย์ภายใน 5 นาที ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 42 ไม่ผ่าน
5. ผู้ป่วยรับใหม่ที่มี stat order ได้รับการตอบสนองตามการรักษาทันที หรือไม่เกิน 30 นาที ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 97 ไม่ผ่าน
6. ผู้ป่วยที่มีอาการรบกวนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาอาการและเอาใจใส่อย่างเหมาะสม ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 402 ไม่ผ่าน
7. การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเองภายหลังการจำหน่าย ไม่สะสม เท่ากับ 100 % 234 ไม่ผ่าน
8. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจำหน่ายได้รับการส่งต่อเพื่อการดูแลที่บ้านและชุมชน ไม่สะสม เท่ากับ 80 % 1 ไม่ผ่าน
9. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลและได้รับการพยาบาลและการดูแลเอาใจใส่ ไม่สะสม เท่ากับ 80 % NA ไม่ผ่าน
10. ผู้ป่วย Hx แพ้ยา ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 13 ไม่ผ่าน
1. จำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ไม่สะสม เท่ากับ 0 คน 1 ไม่ผ่าน
2. จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำ ไม่สะสม เท่ากับ 0 ครั้ง 0 ผ่าน
3. ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาจากการให้เลือด ไม่สะสม เท่ากับ 0 ครั้ง ไม่ผ่าน
4. จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยได้รับยาผิดพลาด ไม่สะสม เท่ากับ 0 ครั้ง ไม่ผ่าน
5. จำนวนครั้งการจ่ายยาผิดพลาด ไม่สะสม เท่ากับ 0 ครั้ง ไม่ผ่าน
1 อัตราตกเลือดหลังรับย้าย 2 ชั่วโมง ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
2. อัตรามารดาเป็นลมหกล้มหลังรับย้าย ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
3. อัตราเกิด Hypothemia ในทารกแรกเกิด ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
4. อัตราส่งต่อทารกตัวเหลืองที่มีค่า MB มากกว่า 20 mg% ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 1 ไม่ผ่าน
1. อัตราอุบัติการณ์ของเครื่องมือไม่พร้อมใช้
1.1 ประเภท 1,2 ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
1.2 ประเภท 3,4 ไม่สะสม น้อยกว่า 2 % 0 ผ่าน
2. อัตราการส่งซ่อมซ้ำ ไม่เกินระยะประกันหรือไม่เกิน 1 เดือน ไม่สะสม เท่ากับ 0 % 0 ผ่าน
กลับหน้าหลักรายงาน